بانک

با این سایت از مبالغ مسدود شده حساب‌ها استعلام بگیرید

/post-32

📸 با این سایت از مبالغ مسدود شده حساب‌ها استعلام بگیرید


🔹می‌تونید با مراجعه به وب سایت بانک مرکزی از مبالغ مسدود شده حسابها بابت چک برگشتی آگاهی پیدا کنیید.

https://cbi.ir/showitem/23589.aspx