گرد همایی

برند سام در گردهمایی سالیانه سه تلویزیون معرفی کرد.

/%D8%B3%D8%A7%D9%85

برند سام در گردهمایی سالیانه سه محصول تلویزیون جدید(یکسال گذشته) خود را معرفی کرد.