این نمایشگاه تا ۱۷دی از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.